www.diyetisyenstore.com

Değerli Meslektaşlarımız,

Tıp ve teknolojideki ilerlemeler sağlıklı bir yaşamın vücut, özellikle de bağırsak mikrobiotası ile çok yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Artık vücudumuzun içinde ve üzerinde 100 trilyon civarında bakteri, mantar, parazit vb mikrop, katrilyonlarca (= 10 24) virus taşıdığımızı bilmekteyiz. Bu mikropların ve virüslerin tümüne mikrobiota denilmektedir. Mikrobiota bazı araştırmacılar tarafından, yeni bir organ gibi de düşünülmektedir. Mikrobiotanın bakterilerden oluşan kısmıyla ilgili son yıllarda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün 2005 yılında başlattığı, çok merkezli “İnsan Mİkrobiota Projesi” sonuçlarının da bu yıl sonunda açıklanması beklenmektedir. Muhtemelen çok kısa süre içerisinde sonuçları bilimsel dergilerde yayınlanacaktır.

Sağlıklı bir mikrobiotaya sahip olmanın tam olarak ne olduğu henüz bilinmemektedir. Ancak araştırmalar obezite, Tip II diyabet, astım, inflamatuar bağırsak hastalıkları, (IBS), nörodejeneratif ve otoimmün hastalıklar, psoriazis, bazı kanser türleri, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar  vb pek çok kronik hastalığın mikrobiotayla ilişkili olduğunu  göstermektedir.  Hastalıklara neden olan mikrobiota değişiklikleri çeşitli nedenlere bağlı olabilirse de sık ve gereksiz antibiyotik kullanımının, gelişen antibiyotik dirençli mikroorganizmaların patogenezdeki yeri,  yine son yıllarda yaygın kullanılan pre/probiyotiklerin  mikrobiota dolayısıyla immün sistem ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileri  araştırılmaktadır.

Doğum şeklinin, anne sütü almanın, diyetle alınan gıdaların da mikrobiota üzerindeki etkileri artık bilinmektedir. Araştırmalar düşük yağ, yüksek lif içeren diyetten yüksek yağlı ve şekerli batı tipi diyete geçen farelerde bağırsak  mikrobiotasının bir gün içerisinde bile  değiştiğini göstermektedir. Bu sonuçlar sağlıklı bir mikrobiota için ne yemeli, ne yemememliyiz tartışmasını da beraberinde getirmektedir.

Mikrobiotanın sağlık ve hastalıklardaki etkisi artık şekillenmekle birlikte, cevabı aranan pek çok da soru bulunmaktadır. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz mikrobiotayla ilgili yeni bilgilerin, hem genel tebabet yapan hem de değişik uzmanlık alanlarında çalışan meslektaşlarımıza aktarılabilmesi için YİSAV tarafından, 8-10 Aralık 2016 tarihinde, Ankara’da I.Ulusal Mikrobiota Kongresi düzenlenmektedir. Bu kongrede mikrobiota konusunda  çok önemli çalışmaları olan, çok sayıdaki yabancı bilim adamından güncel gelişmeleri de dinlemek fırsatı bulunabilecektir. YISAV daha çok üreme sağlığı, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili, çoğu TC Sağlık Bakanlı ile birlikte yaptığı projeler ve bilimsel toplantılarla tanınan, kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kongrenin bilimsel programı, her biri kendi alanında çok önemli bir değer olan, değişik branşlardaki akademisyen  meslektaşlarımızın oluşturduğu çok saygın bir Bilimsel Kurul tarafından hazırlanmıştır. Sizleri bu önemli kongreye katılmaya, katkıda bulunmaya, siz ya da arkadaşlarınızı serbest sunumlar ve posterlerle çalışmalarınızı sergilemeye davet ediyoruz.

Ankara’da 8-10 Aralık 2016 tarihlerinde, kongrede görüşmek üzere YİSAV ve Kongre Bilimsel Kurulu adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU
Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU
Prof. Dr.  Yakut AKYÖN YILMAZ

mikrobiyota-2016

Konu Başlıkları

 • Mikrobiota ve Irritable Barsak Sendromu
 • Barsak Mikrobiatası ve Kolon Kanseri
 • Probiotikler ve Kolon Kanseri
 • Barsak Mikrobiatası ve İnflamatuar Barsak Hastalıkları
 • Obesite ve Barsak Mikrobiotası
 • Obesite ve Oral Mikrobiota
 • Diyetin Oral ve Barsak Mikrobiotasına Etkisi
 • Viral Enfeksiyonlar ve Obesite
 • Diabet Mellitusun patogenezinde barsak mikrobiotasının rolü
 • Diabet Mellitusun Patogenezinde Enfeksiyonların Rolü
 • Hiyen ve Diabetes Mellitus
 • Oral Mikrobiota
 • Astım ve Mikrobiota
 • Astım ve Enfeksiyonlar
 • Erken Çocuklukta Viral Enfeksiyonların Astım Gelişimine Etkileri
 • Kronik Yorgunluk Sendromunda Mikrobiotanın Rolü
 • Enfeksiyonlar ve Kronik Yorgunluk Sendromu
 • Alzheimer Hastalığının Patogenezinde Mikrobiotanın Rolü
 • Multipl Sklerozun Etyolojisinde Mikrobiotanın Rolü
 • Multipl Sklerozda Özel Mikropların (Epstein–Barr Virus, Human Herpesvirus-6, Human Retrovirus ) Rolü
 • D Vitamin Yetersizliğinin Multipl Skleroza Etkileri
 • Arterioskleroz Gelişiminde Mikrobiotanın Rolü
 • Özel Mikropların ( Klamidya, HIV vb) Arterioskleroza Etkisi
 • Periodental Patojenler ve Arteriosklerozis
 • Bifidobacterialar  – Barsak Homestazının Regulasyonu
 • Probiotik Mantarlar
 • Escherichia Coli – Patojenden Daha Çok ?
 • Yiyeceklerdeki Enterokok Türlerinin Paradoksik Rolleri
 • Laktobasiller
 • Prebiyotiklerin ve Liflerin İmmün Sistem Düzenleyici Etkileri
 • Reaktif Oksijen Türlerinin , Oksidatif Stres ve Anti Oksidanların Pre/Probiyotikler Üzerine Etkileri
 • Pre ve Probiyotiklerin Ağız Sağlığına Etkileri
 • Pro ve Prebiyotiklerin Farmasotik Özellikleri
 • Mikroorganizmaları Saptamada Philoarray ve Diğer Metodlar
 • Oral ve Genital Mikrobiotanın Çiftler Arasındaki Etkileşimi
 • Virüsler ve Kanser
 • Hepatitis B ve C Virusü
 • Human Papillomavirus: Patogenezi ve Kliniği
 • İnsanda T Hücreli Lösemi
 • İnsan- Mikrop Birliktelliği
 • Cilt Mİkrobiatası
 • Göz Mikrobiotası
 • Solunum Sistemi Mikrobiotası
 • Kadın Üriner Sistemi Mikrobiatası
 • Kadın Üreme Sistemi Mikrobiatası
 • Erkek Üriner ve Üreme Sistemi Mikrobiatası
 • Oral Kavite Mikrobiatası
 • Gastrointestinal Sistem Mikrobiatası
 • İnsan Mikrobiata Projesi
 • Mikrobiotanın Geleceği
 • Beslenmenin Mikrobiotaya Etkisi
 • Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiata
 • Antibiyotiklerin, Hormonların, Probiotiklerin Mikrobiotaya Etkisi
 • Mikrobiotanın Modulasyon ve Manuplasyonu ve Etkileri
 • Mikrobiota Mitokondri Etkileşimi
 • Bakterilerin ve Metagenomların Analizi
 • Bakteriler, İnovatif Metodlar, Biyomarkerlar  ve Kişisel Tıp
 • Mikrobiota Hangi  Fonksyonları Kontrol Etmekte veya Düzenlemektedir
 • Mikrobiotanın Oksidatif Stres ve Redoks Hemostazına Etkileri , Oksidatif Stresin Mikrobiota Kalitesine Etkileri
 • Tedavi Edilebilir Metabolik Hastalıklarla Mikrobiota İlişkisi
 • Kanser Mikrobiota İlişkisi
 • Karaciğer, Böbrek, Akciğer Hastalıkları ve İnflamatura Hastalıklar Mikrobiota İlişkisi
 • Mikrobiota ve Beyin : Stress ve Depresyonun Regülasyonu
 • Mikrobiotanın Transplantasyondaki Rolü
 • Mikrobiota İmmün Sistem iİişkisi
 • Mikrobiotanın  Parkinson Hastalığındaki Rolü
 • Mikrobiotanın Fungus Enfeksiyonlarını Regülasyonu
 • Barsak Mikrobiotasının Akciğer Mikoplazma Enfeksiyonlarına Karşı İmmün Sistemi Modulasyonu
 • Barsak Mikrobiotası Transport Sistemi
 • Mikrobiotanın Hastalıkların Kişisel Yatkınlığı Üzerine Etkisi
 • Doğum Şeklinin  Mikrobiotaya Etkisi
 • Bebeklerde Anne Sütü veya Mama Almanın Mikrobiataya Etkileri
 • Prematür,LBW Bebeklerde  Mikrobiota
 • Oral Mikrobiotanın Prematür Doğumlara Etkisi
 • Mikrobiota’nın Erken Fetal Hayatta Bebek Üzerine Etkileri
 • Barsak Mikrobiotası Lösemi İlişkisi
 • Mikrobiotanın Kilo Vermeye Etkisi
 • Demir Eksikliğinde Oral veya İv Demir Tedavisi ve Mikrobiota
 • Probiotikler
 • Pozitif Mikrobiota Probiotik İlişkisi
 • Negatif Mikrobiota Probiotik İlişkisi
 • Fonksiyonel Gıdalar
 • Mikrobota ve Alerjik Hastalıklar
 • Patojenik Mikroplar ve Enfeksiyonların Mikrobiotaya Etkileri
 • Mikrobiotanın Çocuk Büyümesine Etkileri
 • Mikrobiota Otizm İlişkisi
 • Bariatrik Cerrahinin Mikrobiotaya Etkisi
 • Mikrobesin Eksikliklerinin Mikrobiota ve immüniteye  Etkileri
 • Vitamin ve Antioksidanların Mikrobiotaya Etkileri
 • Mikrobiota ve Tüberküloz
 • Mikrobiota İlaç İlişkileri
 • Malnutrisyonda Mikrobiota
 • Probiyotiklerin ve Probiyotiklerin Etkileri
 • İlaçlardan Probiyotik Gıdalara
 • Mikrobiota Çevre Etkileşimi
 • Mikrobiota ve Vajinitler
 • Anne sütü Oligosakkaritleri, Mikrobiota  ve Bebek Sağlığına Etkileri
 • Bebek Steril Bir Ortamda mı Yer Alıyor , İntraamniotik Microbiota
 • İlk 1000 Günde Pre/Pro Biotik Kullanımının Gelecekteki Sağlığa Etkileri
 • Prebiotik/Probiyotik Kullanımının Beyin Fonksiyonlarına Etkileri
 • NIH Mikrobiota Projesi
 • Hipotalamus Hipofiz Adrenal Ekseni ve Mikrobiota
mail-grubu