KPSS ile Yerleşenlerden İstenen Belgeler

0
1147
www.diyetisyenstore.com

Merhaba Arkadaşlar,

Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) 2013/2 KPSS ile yerleşen adaylardan istenilen belgeleri açıkladı.  Atanmanıza engel teşkil edecek bir durumla karşılaşmamanız için aşağıda belirtilen maddelerin özenle okumanızı öneririm.

 

DUYURU :
ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS-2013/2 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir.
Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1. İnternet adresimizde yayınlanan KPSS 2013/2 Açıktan Atama Başvuru Formunun (Bilgisayar ortamından alınacak çıktının tükenmez ya da dolma kalemle eksiksiz olarak doldurularak imzalanması gerekmektedir) aslı.
“Atama başvuru formu” TKHK için tıklayınız.
2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı (Yerleştirilenler tarafından ÖSYM sitesinden alınacaktır),
3. Diploma (yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı, eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Yerleşenlerin mutlaka diplomalarının aslı ile birlikte Genel Sekreterliğe diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir)),
4. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),
5. Mal Bildirim Beyannamesi (tarih ve imzalı olarak doldurulup teslim edilecektir).
Mal bildirim formu için tıklayınız.
6. KPSS 2013/2 atamalarına göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memuru statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.
7. Kaza-i rüşt kararı (KPSS 2013/2 yerleştirmesi son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmayan adayların KPSS 2013/2 tercih kılavuzunda belirtildiği üzere 27 Kasım 2013 tarihi itibariyle kaza-i rüşt kararı aldığına dair belge.)
EVRAK TESLİMİ :
Başkanlık Makamının Onayına istinaden;
Yerleşen adayların yukarıdaki belgeleri ADAYLARIN İKAMET ETTİKLERİ VEYA BULUNDUKLARIN İL`DEKİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, 13/12/2013 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar elden teslim etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo ve kurye aracılığı ile gönderilen teslimatlar kabul edilmeyecektir.
HATIRLATMALAR:
1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9`uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu`nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.
2. Kurumumuz kadrolarına yerleşip, evraklarını 13/12/2013 tarihine kadar ilgili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve adreslerine bilgi verilemeyecektir.
3. Ataması yapılanların tebligatları için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır.
4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu göreve başlayış tarihi itibariyle göreve başladığı birime teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.
5. Halen askerlik görevi nedeniyle silah altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.
6. Kurum kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.
KPSS 2013/2 Yerleştirme sonuçlarına göre;
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı kadrolarına yerleşenler http://www.tkhk.gov.tr adresinden, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü); http://personel.saglik.gov.tr/ adresinden, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı kadrolarına yerleşenler; http://www.thsk.gov.tr adresinden, Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.
GENEL BİLGİLER:
Atamalar:
ÖSYM tarafından yerleştirilen İlin Kamu Hastaneleri Birliği emrine yapılacak olup, görev yeri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından belirlenecektir.
1. İstenilen belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılarak Kurumumuz internet sitesi duyurular kısmında isimleri duyurulacaktır.
2. 27 Kasım 2013 tarihinden sonra kaza-i rüşt kararı alan adayların ataması yapılmayacaktır.
Duyurulur.
TKHK`DEN KPSS 2013-2 YERLEŞTİRMELERİ İLE İLGİLİ GENELGE
2013/2 KPSS Yerleştirme İşlemleri Sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler
Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:
Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,
Yerleştirmede kullanılan Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Sureti*,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Terhis Belgesi fotokopisi (askerlik görevini yapmış erkek adaylar için)**,
12 Adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm son 6 ay içerisinde çekilmiş),
Mal Bildirim Formu (Önlü Arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İmzalı),
Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (El yazısı ile doldurulup imzalanacak),
Becayiş isteğinde bulunacaklar için Becayiş Talep Formu ***,
Yarım kapak telli dosya (1 adet).
* Doktora veya Yüksek Lisans diplomasını ibraz edenler ile ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomalarını ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
** Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
*** Becayiş talepleri sadece bu yerleştirme ile yerleşen aynı ünvanlı adaylar arasında olmak koşuluyla değerlendirmeye alınacaktır.
Not : İstenilen belgelerin aşağıdaki adrese şahsen veya APS / Kargo ile 13 Aralık 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
Bilgi talebinizi ve sorularınızı telefon hatlarındaki yoğunluk nedeniyle pdb@aile.gov.tr adresinden iletmeniz rica olunur.
İletişim Adresi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A 1.Kat
Çankaya/ANKARA
GİB`İN İSTEDİĞİ BELGELER
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2013/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;
1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM`ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
7- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
8- Mal bildirim beyannamesi,
9- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
10- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” ile “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı”nın aslı ile birlikte fotokopisi,
11- Mütercim olarak atanacaklar için Yabancı Dil Seviyesini belirten belgenin aslı ile birlikte fotokopisi
12- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5×6 ebadında 6 adet fotoğraf,
13- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı hizmet belgesi
14- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,
Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;
Merkez teşkilatına yerleşenler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İlkadım Cad. Dikmen-Çankaya/ANKARA adresine,
Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Zonguldak İl`lerine yerleşenler Vergi Dairesi Başkanlıkları İnsan Kaynakları Müdürlüğüne,
Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Muş, Nevşehir, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Van, Yozgat, Karaman, Şırnak, Karabük, ve Osmaniye İl`lerine yerleşenler Defterdarlık Personel Müdürlüğüne,
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecek ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması cihetine gidilecektir.
Duyurulur.

KPSS 2013-2 YERLEŞTİRMELERİ İLE İLGİLİ GENELGE
BAŞVURU FORMU
MAL BİLDİRİM FORMU

Kaynak: http://www.saglikpersoneli.com.tr/

mail-grubu