02 Nisan 2013 Tarihli Türk Gıda Kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Tebliği

  0
  1147
  www.diyetisyenstore.com
  2 Nisan 2013  SALI

  Resmî Gazete

  Sayı : 28606

  TEBLİĞ

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

  02 Nisan 2013 Tarihli Türk Gıda Kodeksi Ekmek Ve Ekmek Çeşitleri Tebliği

  (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına

  Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2013/10)

  MADDE 1 – 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (ç) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) Bu Tebliğ kapsamında tanımı yapılan ekmek, sadece 2/4/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nde yer alan ekmeklik buğday unu ve/veya tam buğday unlarından yapılır.”

  “3) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan ürünlerden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki ürünlerin ambalajlı üretilmeleri durumunda bu ürünler 100 grama kadar ve 250 gramdan sonra muhtelif ağırlıklarda üretilir. 100 ila 250 gram arasındaki ağırlıklarda üretilmez.

  4) Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça “ – % 3, +% 8” tolerans değeri ile üretilir. Ancak ağırlık kontrolü amacı ile yapılan resmi denetimlerde, alınan numunelerin ortalama ağırlığı, denetime konu olan ürünün bu Tebliğ kapsamında üretimine izin verilen ağırlığından en fazla % 2 kadar eksik olabilir.”

  MADDE 2 –Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-1ekteki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 3 –Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-2’nin 5 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “5. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler; satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza edilerek gıda işletmecisinin kontrolünde satılır veya gıda işletmecisi, tüketicinin bu ürünleri eldiven ile almasını sağlar. Gıda işletmecisi, bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünleri; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesine sararak veya içine koyarak tüketiciye arz eder veya bu ürünler için söz konusu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesinin ekmek dolabında veya tezgâhında alıcının ulaşabileceği bir şekilde bulundurmasını sağlar. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin satışa sunulduğu ekmek dolapları veya tezgâhları açıkta bırakılmayacak şekilde kapalı bir ortama konulur.

  6. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin muhafaza edildiği ekmek dolabında veya tezgâhında; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen zorunlu etiket bilgilerine ilave olarak ürünün net miktarının yer aldığı etiketin alıcının rahatlıkla görebileceği büyüklükte yer alması zorunludur.”

  MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “Uyum zorunluluğu

  GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/7/2013 tarihine kadar Tebliğin bu madde ile birlikte yürürlüğe giren hükümlerine uymak zorundadır.

  MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  Eki için tıklayınız.

  mail-grubu