5179 ve 5996 NOLU KANUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

0
2347
www.diyetisyenstore.com

KANUNLARIN KAPSAMLARI

5996                                                         5179

– Her türlü gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili tüm konular.- Yemler ile ilgili tüm konular.- Bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları-Salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıklar-Bitkilerdeki zararlı organizmalarla mücadele

– Hayvan refahı.

– Zootekni konuları.

-Veteriner sağlık ve bitki koruma ürünleri.

-Veteriner ve bitki sağlığı hizmetleri.

-Canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini

 

Her türlü gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili tüm konular.

 

SORUMLU YÖNETİCİLİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

5996                                                         5179

5179 nolu yasa kapsamındaki Sorumlu yönetici tanımı yeniden düzenlenmiş ve sorumlu yöneticilik kavramı kaldırılmıştır.EK 1’de belirlenen gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır.Gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, gıda işletmecisi sorumlu olacaktır.Gıda ve yem işletmelerinden üretimin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan işletmeler ve bu işletmelerde çalışabilecek meslek mensupları belirlenmiştir.Et ve et üreten iş yerleri (kasaplar hariç): Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda).

Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesisleri: Veteriner Hekim

Sorumlu yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, işverenle birlikte sorumlu olan yönetici.Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yönetici istihdamı zorunlu.Et ve et ürünleri üreten/ Ambalajlayan işyerleri: Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi(gıda+zootekni).Hayvan Kesim yerleri: Veteriner Hekim. 

 

 

SORUMLU YÖNETİCİ KAVRAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 • Alkollü içkiler üreten iş yerleri
 • Et ve et ürünleri işleyen işyerleri
 • Fonksiyonel gıdalar üreten işyerleri
 • Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten işyerleri
 • Gıda ışınlama yapan işyerleri
 • Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri
 • Kombinalar,kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesisleri
 • Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş yerleri
 • Su ürünleri işleyen işyerleri ile balık halleri ve toptan balık satışı yapan yerler
 • Takviye edici gıda üreten işyerleri

 

ÜRETİM KAPASİTESİNE VE PERSONEL SAYISINA BAKILMAKSIZIN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE LİSANS MEZUNU PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDADIR.

Diğer gıda üreten işyerleri;

 • 30 beygir üzeri motor gücüne sahip veya
 • 10 kişiden fazla personel çalıştırması halinde üretimin nevine göre lisans mezunu personel çalıştırmak zorundadır.

ÜRETİM İZNİ, GIDA SİCİLİ VE ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ

5996                                                              5179

Üretim izni, gıda sicili ve çalışma izni uygulamaları kaldırılmıştır.Onay ve kayıt uygulamaları getirilmiştir.Onay ve kayıt işlemlerine tabii işletmeler ve bu işlemlere ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecektir.Ürün sahibi, onay için Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. Bu ürünlerin, onay alınmadan üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı yasaktır. (yönetmelikle belirlenecek)Kayıt işlemine tabi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır. (yönetmelikle belirlenecek) Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni, sicil numarası ve üretim izin belgesi ve numarası almak zorundadır.

GIDA KODEKSİ

5996                                                                          5179

Bakanlık; Uluslararası Kodeks Alimentarius Komisyonu’nun temas noktasıdır ve konu ile ilgili çalışmaları yürütür.Bakanlık, gıda kodeksini hazırlamak üzere Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu oluşturur.Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun üye seçimi, görev süresi, alt komisyon oluşturulması ve çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. Türk Gıda Kodeksi, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu tarafından hazırlanır.Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu üye seçimiTarım Bakanlığı 2 üyeSağlık Bakanlığı 1 üyeBilim adamı 2 üye

TSE 1 üye

Sivil Toplum örgütü 1 olacak şekilde yapılmaktadır.

 

 

İTHALAT

5996                                                               5179

SINIR KONTROL NOKTALARI: Bakanlık, canlı hayvan, hayvansal ürünler ile bitki, bitkisel ürün ve ahşap ambalaj malzemelerinin ülkeye giriş yapacağı sınır noktalarını kurar. Takip ile ilgili bilgi sistemini kurar ve işletir.( Uygulama esasları Yönetmelik’le belirlenecek)İthal edilecek canlı hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili Bakanlığa ön bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir.Canlı hayvan ve ürünleriyle insan, bitki ve hayvan sağlığı yönünden herhangi bir risk görülmesi durumunda her türlü yaptırım, uygulama yetkisi Bakanlık’tadır  GÜMRÜK MERKEZLERİ: Bakanlık, ilgili kurumların görüşünü alarak; gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kontrolü için çıkış gümrük kapılarını tespit eder. İlan edilen bu kapılarda, kontrol merkezleri kurulur.

 

YETKİ

5996                                                                          5179

Kanun kapsamındaki faaliyetleri (ithalat, ihracat dahil) yürütmeye, resmi kontrolleri yapmaya, ilgili taraflara görev ve sorumluluk vermeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Tarım ve Köyişleri BakanlığıBelediye ve İl Özel İdareleriSağlık BakanlığıGümrük Müsteşarlığı 

 

mail-grubu