Sağlık Bakanlığı Şubat dönemi kurumlar arası naklen atama kurası

0
1217
www.diyetisyenstore.com
genc-diyetisyenler-diyetisyen-kurasi
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 Sayılı Kanunun 74 ncü maddesi çerçevesinde 2013 yılı Şubat Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurası için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
GENEL BİLGİLER
1. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://yonetim.sb.gov.tr) ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.
Münhal Diyetisyen Kadrolar İçin Tıklayınız
2. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.
3. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personeller bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
4. Kuraya, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile “Yardımcı Doçent”, “Doçent” veya “Profesör” olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.
5. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ve diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvanı ve branşta, 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.
6. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istediği unvan ve branşta halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.
7. Avukat kadrolarına; halen aynı kadroda görev yapanlar,
VHKİ kadrolarına, halen Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapan ve en az 120 saat bilgisayar eğitim sertifikasına sahip kişiler,
Memur kadrosuna; halen Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki kadrolardan birinde (Şoför kadrosunda görev yapanlar hariç) görev yapanlar,
İmam-Hatip kadrosuna; halen İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları,
Gassal kadrosuna; halen Gassal, İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar,
Hizmetli kadrosuna; halen Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olanlar,
müracaat edebileceklerdir.
8. Şoför kadrosuna; halen şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu olan ve 5 (beş) yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar müracaat edebileceklerdir.
9. 2012 yılı Eylül Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum, v.b.) olan personel 2013 yılı Şubat Dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.
10. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar, Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaatta bulunamayacaklar, başvuru formunun çıktısını gönderseler de kuraya alınmayacaklardır.
11. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.
12. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, son 3 (üç) ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca yoktur” ibaresini içeren “Sağlık Kurulu Raporu”nu yerleştirme işleminden en geç 15 (onbeş) gün sonra, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Genel Sekreterliklere muvafakat talebinde bulunulmak üzere vermeleri gerekmektedir.
13. Yukarıdaki usule göre, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına naklen atanacaklardan şoför unvanına atanacaklar 2 (iki) yıl, şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, 1 (bir) yıl boyunca Sağlık bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19. ve 20. maddeleri hariç olmak üzere atandıkları ilden başka bir ile tayin ve unvan değişikliği taleplerinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26’ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.
14. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına şoför unvanında atanacaklar 2 (iki) yıl boyunca ambulans şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyecektir.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 20.02.2013 Çarşamba – 27.02.2013 Çarşamba tarihleri arasında yapacaklardır.
2. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.
3. Müracaat için gerekli belgeler;
– Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirdikleri (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir) başvuru formunun çıktısı
– Noter onaylı diploma örneği veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi
– Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesi (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren )
( Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. )
Yukarıdaki belgeleri en geç 05.03.2013 Salı günü saat 18:00’ a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithat Paşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği vekili tarafından teslim edeceklerdir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır). Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.
4. Belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları gönderilerek yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
5. Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır.
6. Başvuru formları 05.03.2013 Salı günü Saat 18:00’ a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi’ ne ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS’deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7. Müracaatlar, kura komisyonu tarafından incelenecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşımayanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9. İlan edilen kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin yerleştirme işlemleri 21.03.2013 Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (http://yonetim.sb.gov.tr) ilan edilecektir.

Kaynak: saglikpersoneli.com.tr

mail-grubu