2013 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

  0
  1076
  www.diyetisyenstore.com
   
  İlan Metni
  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2013 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası yapılacaktır.
  Dönem tayini başvuruları; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://yonetim.sb.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup 20.05.2013 tarihi Pazartesi günü başlayıp, 27.05.2013 tarihi Pazartesi günü saat 18.00’da sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olanlar, PBS üzerinden dolduracakları 2013 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Başvuru Formu’nun çıktısını imzalayıp amirine veya notere onaylatmak suretiyle en geç 30.05.2013 Perşembe günü saat 18.00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhıye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.(Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.) Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.
  1-İstihdam Planlama Komisyonu’nun 12.12.2012 tarihinde yapılan toplantısında 2013 Yılı Ocak Dönemi Kurum İçi Naklen Atama Kurası hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır.
  Birinci madde kapsamındaki kısıtlama 2013 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasıiçin uygulanacaktır.
  2- Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2013 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
  3- 632 Sayılı KHK kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına memur kadrosunda atanan personelden 27.05.2013 tarihi itibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.
  4- 2013 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasıbirim bazında (nokta tayin) ilan edilmiştir.
  5- Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 27.05.2013 tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrosunda fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. Ancak DHY’ li olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmışolma şartı aranmayacaktır.
  6-Aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
  7- Kuraya başvuran personel tüm Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarını tercih edebilecektir.
  8- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2013 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
  a) Kuraya başvuran personelin hizmet puanları 01.01.2013 tarihi itibariyle yeniden gözden geçirilerek 14.06.2013 tarihinde PBS ’den ilan edilecek ve 14.06.2013 tarihinden 19.06.2013 tarihi saat 18:00’a kadar PBS üzerinden hizmet puanları itirazları alınacaktır.
  b) Alınan itirazlar 26.06.2013 tarihine kadar değerlendirilerek aynı gün PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
  9- Bu kuraya başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları 31.05.2013–13.06.2013 tarihleri arasında incelenerek değerlendirilecektir.
  10- İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden 14.06.2013 tarihinde ilan edilecektir. 14.06.2013-19.06.2013 tarihi saat 18:00’a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar 20.06.2013–21.06.2013 tarihleri arasında incelenerek sonuçlar 26.06.2013 tarihinde ilan edilecektir.
  11- Başvuru evrakı 30.05.2013 tarihi saat 18:00’ dan sonra gelenlerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  12-a) 2012 Haziran, 2012 Eylül, 2013 Ocak DönemleriKurum İçi Naklen Atama Kuralarında yerleştirilmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.
  b) Bu kurada yerleştirilmesi yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21incimaddeleri hariç olmak üzere bir yıl süre ile atanma talebinde bulunamayacaklardır.
  c) 27.05.2012 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
  d) Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
  e) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personeller bu kuraya müracaat edebileceklerdir. Ancak bu kapsamda yerleşen personellerin atamalarının yapılabilmesi için kuranın son başvuru tarihi olan 27.05.2013 tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
  f) 27.05.2013 tarihi itibariyle; DHY’ si devam eden veya herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veyahut ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  g) Stratejik personel (uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi) dışındaki çalışanların kadrolarının bulunduğu ilde bağlı bulundukları kurumda açılan münhal yerlere müracaatları halinde, dönem tayini başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven edilse dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak bulunduğu ilde bağlı bulunduğu kurumu dışında diğer bağlı kuruluşların açılan münhal yerlerini tercih edilebileceklerdir.
  h) Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve Birlikler aracılığı ile gönderecekleri iptal dilekçeleri 13.06.2013 tarihi saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığına ulaşması halinde değerlendirilmeye alınacaktır.
  13- Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’ si bitenlerinilgiliİl Müdürlüğü, Müdürlük ve Birlikler’ den 30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Sağlık Bakanlığında olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben göndermeleri gerekmektedir.
  14- Yukarıda belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; tercihleri ve hizmet puanları doğrultusunda 27.06.2013 tarihi Perşembe günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde daha sonra ilan edilecektir.
  15- Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.
  16- a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – Expanded), SSCI (SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – Expanded), SSCI (SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak’ ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.(Bu şartları taşıyanlardan 27.05.2013 tarihi itibariyle DHY’ si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.)
  b) Belge gönderenlerin incelemeleri yapıldıktan sonra ret edilenler 14.06.2013 tarihinde PBS üzerinden ilan edilecektir. 14.06.2013-19.06.2013 tarihi saat 18.00’a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve bu itirazlar 20.06.2013-21.06.2013 tarihleri arasında incelenerek sonuçlar 26.06.2013 tarihinde PBS üzerinden ilan edilecektir.
  c) Eğitim kliniği bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerini tercih eden ve ilan metninin 16. maddesi kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.
  17-Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  2013 HAZİRAN DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME
  SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

  SIRA TARİH AÇIKLAMA
  1 20 Mayıs 2013 Pazartesi-27 Mayıs 2013 Pazartesi Saat 18:00’a kadar Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması
  2 30 Mayıs 2013 Perşembe Saat 18:00’a kadar Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati
  3 14 Haziran 2013 Cuma İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların ilanı
  4 14 Haziran 2013 Cuma-19 Haziran 2013 Çarşamba Saat 18:00’ a kadar İnceleme sonrası ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının alınması
  5 26 Haziran 2013 Çarşamba İtiraz sonuçlarının ilanı
  6 27 Haziran 2013 Perşembe KURA TARİHİ (Yeri ve saati internet adresinden ilan edilecektir.)

   

  mail-grubu