Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayınlandı

0
1347
www.diyetisyenstore.com

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine tâbi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olup ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşıyanlar için uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
d) Görevde yükselme sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak veya Kurum tarafından yapılacak yazılı sınavı,
e) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,
g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ğ) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
h) Kurum Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanını,
ı) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tâbi tutulacağı yazılı sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şef,
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri,
c) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, eğitim uzmanı,
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
d) İdarî Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur,
3) Şoför,
e) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli.
Unvan değişikliğine tâbi kadrolar
MADDE 6 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar şunlardır:
a) Avukat, mühendis, veteriner hekim, istatistikçi, fizikçi, kimyager, biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, tercüman, mütercim, tekniker, programcı, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, teknisyen.
Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tâbi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) İlan edilen kadro için alt görev süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Kurumda en az 1 yıl çalışmış olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle aşağıda belirtilen kadrolara atanacaklarda aranan özel şartlar;
a) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak,
b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak,
c) Eğitim uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak,
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
4) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak,
d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak,
e) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,
3) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak,
f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az B tipi sürücü belgesine sahip olmak,
3) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
b) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için yapılan unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanmak için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
b) Mühendis, istatistikçi, fizikçi, kimyager, veteriner hekim, biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri, tekniker, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 veya uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmak,
gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi usulde yapılacağı, atama izni alınan boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz gün önce kurumsal internet sitesinde ilân edilir.
(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(5) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar için başvuruda bulunamazlar.
(6) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
(7) Aday listesine üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
Görevde yükselme sınavı
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına sınav duyurusunda yer verilmek suretiyle Kurumca belirlenecek konularda yapılır.
(2) Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Yazılı sınav soruları Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır.
(5) Görevde yükselme sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Unvan değişikliği sınav soruları, sınav duyurusunda belirtilen konu başlıklarından oluşur.
(4) Unvan değişikliği sınavına, Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine tâbi olarak görev yapmakta olan ve bu Yönetmelikte belirtilen özel şartlara haiz Kurum personelinin tümü başvurabilir.
(5) Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(6) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almış olmak gerekir.
(7) Yazılı sınav, Kurumca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama Esasları
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama esasları
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kadrolara personelin atanması bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.
(3) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(4) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre Kurumca belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içinde müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tâbidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulu ve Görevleri
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin yapılacak işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.
(2) Sınav Kurulu veya kurulları, Kurum Başkanının onayı ile insan kaynaklarının bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ya da İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında bir üyesi hukukçu olmak üzere Kurum Başkanı tarafından belirlenecek beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.
(4) Sınav Kurulunun başkan veya üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(5) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylamanın sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır.
(6) Sınav Kurulu, yazılı sınav usulü ve konu başlıklarının belirlenmesi, konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısının ve puan değerinin belirlenmesi, sınava katılmaya hak kazananların ve sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmekle görevlidir.
(7) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Sınav Sonuçlarının Duyurulması, İtiraz ve Belgelerin Saklanması
Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Sınav Kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde Kurumun internet sitesinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak ya da Kurum internet sitesi vasıtasıyla bildirir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanların sınav belgeleri ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabilirler.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak, Bakanlıkta, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince Kuruma nakledilecek personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.
Kazanılmış haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dâhil görevlerde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.
Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.
 [yaziGizle reklam=”reklam1″] [/yaziGizle]
mail-grubu