İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

0
1397
www.diyetisyenstore.com

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak, Lisans Mezunları için KPSSP3 puanı geçerlidir.
5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
. Fotoğraflı Başvuru formu
. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti . 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi – Not: (İstenilen belgelerin fotokopileri aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

. Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www. istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. / Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz. / İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

POZİSYON ADET ARANILAN NİTELİKLER NİTELİK KODU
HEMŞİRE 8 Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümünden mezun olmak H0l
DİYETİSYEN 1 Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalında görev yapmak üzere D01

 

 

mail-grubu