Top 5 This Week

Related Posts

Sağlık Bakanlığı 663-45/A 2024 Yılı 1. Dönem Kurası

2024 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

İlan Metni ve Boş Pozisyon Listesi Yayımlanmıştır. Başvuruları 05.02.2024 Tarihi saat 18:00’e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden  yapılmaktadır.

İlan Metni
Kura Takvimi
Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)

 

Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yardım Kılavuzu

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
1
2024 YILI 1. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI
663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN
EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile
birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı’nın 10.07.2018 tarihli ve 4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer
Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 30 Ocak 2024 – 05 Şubat 2024 tarihleri
arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem
Platformu (EKİP) üzerinden yapılacaktır.
Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen
internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun
olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.
Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle
yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacaktır.
Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti
nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar
bu kuraya başvuramayacaktır.
Bu çerçevede;
1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu
ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;
a) Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu, eğer engelli ise engel
durumunu, (Eşlerden her ikisinin de; 663-45/A sözleşmeli sağlık personeli olması ve
bulundukları ilde bir yıl görev yapmış olması halinde, her iki eş de kura başvurusu yapabilecek olup bu başvurular anılan Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre değerlendirilecektir.)
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği
yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,
2
c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak
Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri,
jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu,
ç) Bu maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu veya kadrolu personel olup engelli olduğunu,
belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona
yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2024 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma
esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.

3- Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında
https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu
(EKİP) üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır.
Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki
evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

4- Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvurularını
sistem üzerinden kesinleştirdikten sonra EKİP üzerinden Ek–1 formunda belirtilen eşinin
çalışma durumuna uygun istenen belge/belgeleri temin ederek elektronik ortamda sisteme
okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Sisteme yüklenen bu belgeler fiziki evrak olarak
ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

5- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi
neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 23 Şubat 2024 Cuma günü EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.

6- Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen
belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, EKİP
üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir.
Sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Popular Articles