Sağlık personelinin naklinde neler değişti?

  0
  1091
  www.diyetisyenstore.com

  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personelini kapsayan atama ve nakil yönetmeliği 26 Mart 2013 tarihi itibariyle bütünüyle değişti.

  Memurlar.net tarafından tespit edilen değişiklikler, aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir. Ne tür bir değişiklik yapıldığı büyük hafrle ve koyu olarak gösterilmiştir.

  HİZMET PUANININ NE ZAMAN İTİBARİYLE HESAPLANACAĞI YÖNETMELİKTEN ÇIKARILDI

  HİZMET PUANININ EŞİTLİĞİ HALİNDE MAZARETİ OLAN VERİLEN ÖNCELİK KALDIRILDI

  YENİ HÜKÜM

  Hizmet puanı

  MADDE 8 – (1) Personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki personel için her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur.
  ESKİ HÜKÜM

  Hizmet Puanı

  MADDE 9- (Değişik birinci cümle:RG-05/07/2007-26573) Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

  BİRLİKLERDE ÇALIŞMAYI SEÇEN PERSONELE HİZMET PUANI VERİLECEK

  MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hâllerde personele hizmet puanı verilmez:
  a) Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde ve birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,

  TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİ, BİRİM İÇİNDE OLMAK ŞARTIYLA, 1 YILDA 6 AYI GEÇMEMEK ÜZERE GÖREVLENDİRME YAPABİLECEK

  Geçici görevlendirme

  MADDE 11 –

  (2) Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatları, kendi birimleri içinde ihtiyaç hâlinde görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilme bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez.
  ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ PERSONELİN EŞİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İMKANI

  Geçici görevlendirme

  MADDE 11 –
  (6) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.

  HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇEN PERSONELİN EŞİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İMKANI

  MADDE 11 –

  (9) Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.

  BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YENİDEN ATAMA YOLUYLA GERİ DÖNME İSTİSNASI KALDIRILDI

  Daha önceki yönetmelikte “Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz.” hükmü yer alıyordu. Bu hüküm kuraya tabi olmadan Bakanlık merkez teşkilatına atanma imkanı sağlıyordu. Bu hüküm yeni yönetmelikte yer almadı.

  5 OLAN TERCİH SINIRLAMASI KALDIRILDI

  Önceki yönetmelikte yer alan “Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. ” şaklindeki ifade yeni yönetmelikte yer almadı. Bu konudaki düzenleme ilan metninde yer alacak.

  AİLE HEKİMİ BAŞKA BİR İLE ATANABİLECEK

  Yer değiştirme suretiyle atanma ve dönemleri

  MADDE 16 –
  (4) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personelin, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına yerleşmeleri durumunda, personelin kadrosu bağlı bulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak naklen atanır. Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde PDC’ye göre boş yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak, 26 ncımadde hükümlerine göre naklen ataması yapılır.

  KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA İLANININ ŞUBAT VE EYLÜL AYLARINDA YAYIMLANMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

  Önceki yönetmelikte yer alan “Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir.” şeklindeki hüküm yeni yönetmelikte yer almamıştır.

  BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARI ARASINDA, NAKİL YAPILABİLECEK

  Kurumlar arası naklen atama

  MADDE 17 –
  (2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatları arasındaki yer değişiklikleri, 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir. Talepleri 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamında uygun görülenlerin ise münhal kadro bulunmaması durumunda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atamaları yapılabilir.

  BAŞKA KURUMDAKİ SAĞLIK PERSONELİ, EĞER EŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ İSE, DÖNEM VE KURAYA TABİ OLMAKSIZIN SAĞLIK BAKANLIĞINA ATANABİLECEK

  MADDE 17 –

  (4) Başka kurum ve kuruluşlarda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi olarak çalışmakta olup eşleri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;

  a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) bendlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda,

  b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak,

  c) Kamu hastane birliklerinde; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim olarak,

  çalışanlar, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atanabilir.

  BAŞKA KURUMDAKİ SAĞLIK PERSONELİ, EŞİ ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ İSE, DÖNEM VE KURAYA TABİ OLMAKSIZIN SAĞLIK BAKANLIĞINA ATANABİLECEK

  MADDE 17 –

  (5) Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurlardan, eşleri zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadrolarına, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan atanabilir.

  AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIK ELEMANLARI KURAYA TABİ OLMADAN DÖNEBİLECEK

  MADDE 17 –

  (6) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atanmalarında kura şartı aranmaz.

  SAĞLIK VE EŞ DURUMU MAZARETİNE BİNAEN ATANANLAR İÇİN, MAZERETİN DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU 5 YILA İNDİRİLDİ

  Madde 18

  (6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ve 21 inci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra ile 21 inci maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkra hükümleri uygulanmaz.

  SAĞLIK MAZARETİNE DAYALI ATAMA RAPORLARI ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN DE ALINABİLECEK

  MADDE 19 – (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

  EŞ DURUMU TAYİNLERİNDE YENİ KIDEM SIRALAMASI

  Eş durumu nedeniyle atama

  MADDE 20 –
  (3) Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadroları, il müdürü ve müdür, baştabipler, eğitim görevlileri, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık sağlık lisansiyerleri ve diğer lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık ön lisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları; bunlarda eşitlik olması hâlinde fiili hizmet süresi fazla olan, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları ve lise mezunları, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir.

  EŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN NAKİL İSTEYEBİLMESİ İÇİN ARANAN SÜRE 4 YILDAN 3 YILA İNDİRİLDİ

  Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği

  MADDE 21
  c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâlinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

  PDC’DEKİ SAYIYI YÜZDE 30 AŞAN DEVLET YÜKÜMLÜSÜ PERSONEL RE’SEN GÖREVLENDİRİLECEK

  (3) Eş veya sağlık mazereti ile atanıp mazeretleri devam eden personel hariç olmak üzere; Devlet hizmeti yükümlüsü personelden bulunduğu birimde PDC’de belirlenen sayının yüzde otuzunu aşanların, öncelikle aynı ilde ihtiyaç bulunan birimlere, mümkün olmaması halinde ise aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaç bulunan münhal yerlere ataması, hizmet süresi dikkate alınarak gönüllülük esasına göre yapılır. Talep olmaması halinde görev yaptığı yerde hizmet süresi en az olan personelden başlamak suretiyle atama yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde hizmet puanı düşük olan personel atanır. Hizmet puanlarının da eşit olması hâlinde ise meslekî kıdemi az olan personel atanır.

   

   

  kaynak : memurlar.net

  mail-grubu