2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

0
1085
www.diyetisyenstore.com
2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
İlan Metni
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 23.01.2014 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Başvurular; Ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://yonetim.sb.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden dolduracakları 2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuru formunun çıktısınıamirine veya notere onaylatarak Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.) Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.
1İstihdam Planlama Komisyonu’nun 23.08.2013 tarihinde yapılan toplantısında 2013 Yılı Eylül Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır.Kısıtlaması kaldırılan personelin 18.12.2013 tarihi itibariyle 45 (kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmaları gerekmektedir, süresi içerisinde ayrılış yapmayanların atamaları iptal edilecektir.
 Bu kısıtlama 2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için uygulanacaktır.
2Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
3632 Sayılı KHK ve 6495 Sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına memur kadrosunda atanan personelden kura son başvuru tarihiitibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.
4Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında (nokta tayin) ilan edilmiştir.
5Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için,kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrosunda fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
6DHY’ li olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
7Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
8– a) Stratejik personel (uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi) dışındaki çalışanlar kadrolarının bulunduğu ilde bağlı bulundukları kurumda açılan münhal yerlere müracaat edemeyeceklerdir. Bu personel bulunduğu ilde bağlı bulunduğu kurumu dışında diğer bağlı kuruluşların açılan münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.
    b) 6495 sayılı Kanuna göre kadroya geçenler için bu maddenin “a” fıkrası dikkate alınacak olup, bulunduğu kurumu dışında açılan münhal yerleri tercih edemeyeceklerdir.
9-a)Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2014 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
   b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.
   c) Alınan itirazlar değerlendirilerek, PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
10Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyenler, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet adresi üzerinden ilan edilecek, PBS üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri ilan edilecektir.
11Başvuru evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
12a) 2013 Ocak Kurum İçi Naklen Atama ve 2013 Haziran, 2013 Eylül Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kuraları sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.
    b)Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21inci maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma işlemleri yapılmayacaktır.
    c)23.12.2012 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.
13-Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikerikadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.
14a)Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları yapılmayacaktır.
    b)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken, 663 Sayılı KHK ile Kamu Hastanelerine bağlı Genel Sekreterliklerde sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları yapılmayacaktır.
15a)Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’ si devam eden, herhangi bir statüde(14. Maddede belirtilen sözleşme durumları hariç)  sözleşmeli olarak çalışan ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
     b)Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’ si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve Birlikler’ den (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Sağlık Bakanlığında olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben göndermeleri gerekmektedir.
16 Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve Birlikler aracılığı ile gönderecekleri iptal dilekçeleri 12.01.2014 tarihi saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığına ulaşması halinde değerlendirilmeye alınacaktır.
17Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
18Yerleştirme sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.
2014 YILI OCAK DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME
SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ
SIRA
TARİH
AÇIKLAMA
1
18 Aralık 2013 Çarşamba- 23 Aralık 2013 Pazartesi Saat 18:00’a kadar
Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması
2
26 Aralık 2013 Perşembe Saat 18:00’a kadar
Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati
3
13 Ocak 2014 Pazartesi
İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların ilanı
4
13 Ocak 2014 Pazartesi-14 Ocak 2014 Çarşamba Saat 18:00’ a kadar
İnceleme sonrası ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının alınması
5
22 Ocak 2014 Çarşamba
İtiraz sonuçlarının ilanı
6
23 Ocak 2014 Perşembe
KURA TARİHİ (Yeri ve saati internet adresinden ilan edilecektir.)

 

 

mail-grubu