Kadroya Geçecek Sözleşmeli Diyetisyenlerin Bilmesi Gerekenler

0
1375
www.diyetisyenstore.com

6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı ve bazı hükümleri 2 Ağustos 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren düzenlemeler arasında, yaklaşık 100 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine imkan veren düzenleme de var.
Yürürlüğe giren hüküm ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bir madde ekleniyor (Ek Madde 41) ve sözleşmeli personelin kadroya nasıl geçirileceği düzenleniyor. Memurunyeri.com olarak kadroya geçecek sözleşmeli personel için hazırladığımız bu yazıda ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Buna göre;
KİMLER KADROYA GEÇECEK?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 25 Haziran 2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan kadroya geçirilecekler şöyle:
1) Tüm kurumlardaki 4/B sözleşmeli personel,
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda çalışan sözleşmeli personel,
3) Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan sözleşmeli personel,
4) Toplu Konut İdaresi Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel,
5) Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan sözleşmeli personel,
6) Savunma Sanayii Müsteşarlığında çalışan sözleşmeli personel,
7) Spor Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personel
8) Hazine Müsteşarlığında çalışan sözleşmeli personel,
9) Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel,
10) Türkiye Adalet Akademisinde sözleşmeli çalışan personel,
11) Türk Patent Enstitüsünde çalışan sözleşmeli personel,
12) Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel,
13) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personel,
14) Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan sözleşmeli personel,
15) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında çalışan sözleşmeli personel,
16) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel,
17) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel,
18) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel,
19) Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi projelerinde çalışan sözleşmeli personel,
20) Kurumların merkez teşkilatları bilgi işlem birimlerinde çalışan sözleşmeli bilişim hizmetleri personeli,
21) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinde çalışan sözleşmeli personel,
22) Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlıklarında çalışan sözleşmeli personel,
23) Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel,
24) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel,
25) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan sözleşmeli personel.
26) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan sözleşmeli personel.
27) 25.06.2013 tarihinden önce 4/B sözleşmeli ve sözleşmeli sağlık personeli (4924 sayılı Kanun kapsamında) olarak çalışmakta iken aile hekimliği uygulamasında görev alanlar.
BAŞVURULUR NEREYE, NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli personelin, yazılı bir dilekçeyle pozisyonunun bulunduğu kurumlara müracaat etmeleri gerekecek. Kurumların taşra ya da döner sermaye teşkilatlarında görev yapanlar, dilekçelerini bu kurumlara verebilecekleri gibi, ilgili kurumun merkez teşkilatına da verebilirler.
Kuruma hitaben yazılacak dilekçede “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41. Maddesi hükümlerine istinaden durumuma uygun kadroya atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim.” şeklinde bir ifadenin yer alması yeterli olacaktır.
Başvuru dilekçesinin kurum evrak kayıtlarına girdiğine ilişkin kayıt tarih ve numarasının alınmasının ve posta yoluyla yapılacak başvurularda iadeli taahhütlü gönderilerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünmekteyiz.
Sözleşmeli personelin kurumlarına yapacakları yazılı başvuruya ilişkin süreler çalışılan kuruma göre farklı belirlenmiştir. Buna göre;
**2 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekenler:
Aşağıda belirtilen sözleşmeli personelin, kadroya geçme konusundaki başvurularını 2 Eylül 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekiyor.
-Tüm kurumlardaki 4/B sözleşmeli personel,
-İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışan sözleşmeli personel,
-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan sözleşmeli personel,
-Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel.
**2 Ağustos – 1 Ekim tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekenler:
Yukarıda sayılanlar dışında kalan sözleşmeli personel, kadroya geçme konusundaki başvurularını 1 Ekim 2013 Salı günü mesai bitimine kadar yapabilecek.

ATAMALARIN YAPILACAĞI EN SON TARİH
Sözleşmeli personelin kadroya atanma işlemleri, 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar tamamlanacak.
25 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE GÖREVDE OLMAYANLARIN DURUMU
** Askerde ya da izinli olanlar
Kadroya geçirilecek sözleşmeli personele ilişkin mevzuat çerçevesinde çalışmakta iken 25.06.2013 tarihinden önce askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılmış olanların kadroya geçirilme işlemlerine ilişkin başvuru süresi, askerlik ve izin süreleri sonrası göreve yeniden alınma tarihlerinden itibaren başlayacak. Ancak, bu personelin de şimdiden başvuruda bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
**Aile hekimliği uygulaması kapsamında ayrılmış olanlar
25.06.2013 tarihinden önce 4/B sözleşmeli ve sözleşmeli sağlık personeli (4924 sayılı Kanun kapsamında) olarak çalışmakta iken aile hekimliği uygulamasında görev alanlar, görevden ayrılmalarına gerek bulunmadan kadroya geçirilmiş olacak.

25 HAZİRAN 2013’TEN SONRA İŞE GİRENLERİN DURUMU
Kadroya geçirilecekler kapsamındaki sözleşmeli pozisyonlara, 25.06.2013 tarihinden önce personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 2 Ağustos 2013 tarihi itibariyle yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel de kadroya geçecek. Bu personelin, kadroya geçmek için başvuruda bulunmasına ilişkin süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

25 HAZİRAN 2013’TEN SONRA ASKERLİK YA DA İZİN SEBEBİYLE AYRILANLARIN DURUMU
**25 Haziran 2013 tarihinden sonra askerlik ya da kanuni izinlerini kullanmak üzere görevinden ayrılmış olan sözleşmeli personelin kadroya atanmaya ilişkin başvuru sürelerinin, yeniden göreve başlama tarihi itibariyle başlatılması gerekmektedir. Bu durumda olan personelin, olası bir aksaklıkla karşılaşmaması için (durumlarına göre 2 Eylül ya da 1 Ekim 2013 tarihine kadar) başvuruda bulunmalarının uygun olacağı düşünülmektedir.
**2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren benzer sebeplerle görevden ayrılacakların, başvurularını yaparak ayrılmaları ya da ayrılsalar bile başvurularını süresi içerisinde (durumlarına göre 2 Eylül ya da 1 Ekim 2013 tarihine kadar) yapmaları ve görevden ayrılma sebeplerini de belirtmelerinin uygun olacağı; atamaları yapıldıktan sonra ise ilgililerin askerlik ve kanuni izin sürelerinin bitiminde yeni kadrolarında göreve başlamaları gerekeceği değerlendirilmektedir.

KADROYA GEÇECEK PERSONELİN BAZI HAK VE YASAKLARI
**Sözleşmeli geçen sürelerin değerlendirilmesi
Memur kadrolarına atananların, atanmalarına esas sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

**İlk maaşları
Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından (15’inden) itibaren hak kazanacaklar. Bu personele, önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

**Nakilleri
Memur kadrolarına geçirilen sözleşmeli personel, beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçemeyecek. Ancak kendi kurumu içerisinde başka kadrolara atanması mümkün olabilecek.

**İş sonu tazminatı
Memur kadrolarına geçirilen sözleşmelilere iş sonu tazminatı ödenmeyecek. İş sonu tazminatı ödenmeyen süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

memurunyeri.com

mail-grubu