Açıktan atama başvuruları başladı (Diyetisyenler dahil)

istifa sonrası diyetisyen ataması, acıktan diyetisyen ataması, diyetisyen 2020 atamaları, diyetisyen yerleştirmeleri, 2020 acıktan diyetisyen atamaları

0
3497
www.diyetisyenstore.com

2020 Yılı 3. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

İlan Metni ve Münhal Kadrolar Yayımlanmıştır. Başvurular 10.12.2020 Tarihi saat 18:00’e Kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) Üzerinden Yapılmaktadır.

istifa sonrası geri dönüş için 11 diyetisyen ataması yapılacaktır.

Atama takivimini incelemek için BURAYI tıklayınız.

Diyetisyenlerin atamasının yapılacağı şehirleri görmek için lütfen BURAYI tıklayınız. 

Dyt. Ali YÖRÜMEZ
Kurucu Editör
dytali@gmail.com


2020 YILI 3. DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN)
ATAMA KURASI İLAN METNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4-A maddesi kapsamında ilan edilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki
açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda
noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet
adresinde duyurulacaktır.

A-GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet
kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler
içinde yapılacaktır.

2) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

3) Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde
belirtilen tarihler arasında;
a) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama
tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup
olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı
tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında
çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son
Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.) (Onaylı Hizmet Cetveli
olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin
edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)

b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi
suretini,

c) Adli sicil kaydı belgesini, (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul
edilecektir.)
başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan
adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim
çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

6) Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 11.12.2020– 16.12.2020

(saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal
başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya
yeniden başvuruda bulunamazlar.

7) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak
ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş
kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

9) Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı
Kanunun 4/A maddesine tabi olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu
unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

10) Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

11) Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.

12) Yerleşenlerin atamaları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 20/02/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının ekinde değişiklik yapan 24/03/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı eki kararı gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıktan atama
izinlerinin alınmasından sonra yapılacaktır.

13) Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların
atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- BAZI UNVAN VE BRANŞLARA AİT AÇIKLAMALAR
1) Sağlık Memuru (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru
(Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta
iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

2) Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık
Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve
branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

3) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri,
Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı, unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa
edenler başvuru yapabileceklerdir.

4) Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık
Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve
branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

5) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi),
Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında
çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

6) Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya
Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
yapabilecektir.

7) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik
Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa
edenler başvuru yapabilecektir.

8) Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
veya Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) branşlarında çalışmakta iken istifa edenler
başvuru yapabileceklerdir.

9) Laborant unvanına; Ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı – tıbbi laboratuvar
teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar
teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup
Laborant unvanında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

10) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir.

11) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni
unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)
veya Hemşire unvanına, hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken
istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat edebileceklerdir.

12) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar
müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.

13) Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “sağlık
memuru” unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “sağlık
teknisyeni” olarak atanacaklardır.

C-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER
1) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,
Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti
olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvurularını kesinleştirmiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

2) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci
maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

4) Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun
Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin
tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim
çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim
edeceklerdir.

Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler
1)İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya
noter tasdikli sureti.

2) Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş
hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya
bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek
üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair
sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)

4) Vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)

5)Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından
alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)
Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00

2020 YILI 3. DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN)
ATAMA KURASI TAKVİMİ
SIRA TARİH AÇIKLAMA

07 Aralık 2020 Pazartesi– 10 Aralık 2020 Perşembe Saat 18:00’e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması 15 Aralık 2020 Salı Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

15 Aralık 2020 Salı – 16 Aralık 2020 Çarşamba Saat 18:00’e kadar İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması 4 18 Aralık 2020 Cuma İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 5 21 ARALIK 2020 PAZARTESİ KURA TARİHİ Yeri ve saati
(https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. 6 28 Aralık 2020 Pazartesi Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat:18:00

mail-grubu