KPSS 2014/1 Yerleştirme Sonucu Yerleşenlerin Evrak Teslimi hakkında

0
1162
www.diyetisyenstore.com

KPSS 2014/1 Yerleştirme Sonucu Kurumumuz Kadrolarına Yerleşenlerin Evrak Teslimi hakkında

KPSS 2014/1 yerleştirme sonucu Kurumumuz kadrolarına yerleşen adaylardan atanmalarına esas teşkil etmek üzere istenilen belgeler ile ilgili ilan metni.

KPSS 2014/1 yerleştirme sonucu Kurumumuz kadrolarına yerleşen adayların atanmalarına esas teşkil eden belgelerin teslimi ile ilgili Genel Sekreterliklerce uygulanması gereken hususlar.

FORMLAR:
Açıktan Atama Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.
Mal Bildirim Formunu indirmek için tıklayınız.
KPSS 2014/ 1 YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KADROLARINA YERLEŞTİRİLMESİ YAPILANLAR İÇİN ATAMAYA ESAS OLMAK ÜZERE
İSTENEN BELGELER VE GEREKLİ HATIRLATMALAR HAKKINDA DUYURU

ADAYLARIN DİKKATİNE : Aşağıda belirtilen maddeleri dikkatlice okuyunuz.
Başkanlık Makamının Onayına istinaden; Kurumumuz kadrolarına yerleşen adayların aşağıdaki
belgeleri 17/07/2014 tarihi Perşembe günü mesai bitimine kadar ADAYLARIN
İKAMET ETTİKLERİ VEYA BULUNDUKLARIN İL’deki Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, elden teslim
etmesi gerekmekte olup, posta veya kargo ve kurye aracılığı ile gönderilen teslimatlar kabul
edilmeyecektir.
ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanan KPSS 2014/1 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından
kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir
belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi,
sağlık durum belgesi istenmeyecek olup, bunların dışında;
Aşağıdaki belgeler istenmektedir:
1. İnternet adresimizde yayımlanan KPSS 2014/1 Açıktan Atama Başvuru Formunun
(eksiksiz olarak doldurularak imzalanması) aslı.
2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı (Yerleştirilen adaylar tarafından ÖSYM
sitesinden alınacaktır),
3. Mezuniyet Belgesi :
– Adayın yerleştiği unvanını belirten en son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı,
– Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı,
-Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı.
(Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin noter onaylı sureti veya belgelerin aslı
ile birlikte Genel Sekreterliğe diplomalarının arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde ilgili
Genel Sekreterlikçe aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)
4. 2 (iki) Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),
5. Mal Bildirim Beyannamesi (tarih ve imzalı olarak doldurulup teslim edilecektir).
6.Avukatlık Ruhsatnamesi (Avukat unvanına yerleşenlerin yerleştirme işlemlerinin
son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmaları gerekmektedir.)
7. Şoför kadrosuna yerleşenler için B, C, D veya E sınıfı sürücü belgesi,
8. Kaza-i rüşt kararı: KPSS 2014/1 yerleştirmesi son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
doldurmayan adayların KPSS 2014/1 tercih kılavuzunda belirtildiği üzere 02Temmuz 2014 tarihi
itibariyle kaza-i rüşt kararı aldığına dair belge.
9. KPSS 2014/1 atamalarına göre kurumumuz kadrolarına yerleşip halen Bakanlığımız ve Bağlı
Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memuru
statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacaklarıhizmet cetveli ve kurumumuza atanmak
istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.
HATIRLATMALAR:
1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe
aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre,
Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan,
yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış
olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza
Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru
sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin
yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.
2. Kurumumuz kadrolarına yerleşip, evraklarını 17/07/2014 tarihine kadar ilgili Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliğine teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve adreslerine bilgi
verilemeyecektir.
3. Ataması yapılanların tebligatları için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır.
4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek
üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık
raporunu göreve başlayış tarihi itibariyle göreve başladığı birime teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde
atamaları iptal edilecektir.
5. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını
isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek
durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere
istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.
6. Kurum kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak
bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.
KPSS 2014/1 Yerleştirme sonuçlarına göre;
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı kadrolarına yerleşenler http://www.tkhk.gov.tr
adresinden, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü);
http://personel.saglik.gov.tr/ adresinden, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı kadrolarına
yerleşenler; http://thsk.gov.tr/ adresinden, atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.
GENEL BİLGİLER:
Atamalar:
ÖSYM tarafından yerleştirilen İlin Kamu Hastaneleri Birliği emrine yapılacak olup, görev yeri Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından belirlenecektir.
1. İstenilen belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz İnsan Kaynakları Kurum Başkan
Yardımcılığı tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması
yapılacak olup ataması yapılan personel 657 sayılı Kanunun 62. maddesinde belirtilen süre
içinde göreve başlamaları gerekmekte olup aksi halde atamaları iptal edilecektir.
2. 02 Temmuz2014 tarihinden sonra kaza-i rüşt kararı alan adayların ataması yapılmayacaktır.
3. Askerlik işlemleri bakaya durumunda bulunan adayların atamaları yapılmayacaktır.
Duyurulur.

mail-grubu