Sağlık Bakanlığı 657-4/B yer değişikliği kura başvursu

sağlık bakanlığı diyetisyen kurası, eş durumu kurası, eş durumu tayini, sağlık bakanlığı 4b, diyetisyenler için 2020 kurası, 2020 yılı eş durumu tayini

0
422
4b diyetisyen atamalari
4b diyetisyen eş durumu
www.diyetisyenstore.com

2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

İlan metni ve boş pozisyon listeleri yayımlanmıştır. Diyetisyen arkadaşlarımız için toplamda 38 kadro açıklanmıştır. Başvurular 23 Ocak 2020 Perşembe – 30 Ocak 2020 Perşembe (Saat 18:00 a kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi için tıklayınız

Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi için tıklayınız

Daha fazla bilgiyi sayfanın en altında yer alan linkte bulabilirsiniz.


‘Kahvaltı, Dr. Mehmet Öz’ün alanı değil, konuşmasın’


 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2020 YILI 1. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU
NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle
yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete
Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin değişik 7 nci maddesi hükümleri
çerçevesinde 23 – 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri

Genel
Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen
internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir. Bu kapsamda;
Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle
yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacaktır.

1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;

a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı
uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B
maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre
sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen
pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon
unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Sağlık Bakanlığında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya
birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde anılan Yönerge’nin 7 nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

3- 4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge ’nin ek 1 inci maddesi hükümleri
kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları
kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu
personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve
başlayabilecektir.

4- Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2020 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas
alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil
günleri fiili çalışma sayılacaktır. Personelin aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği
uygulamasında geçen hizmet süreleri de bir yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

5- Ücretleri genel bütçeden karşılanan 4/B sözleşmeli personel, eşinin çalışmakta olduğu
il için ilan edilen boş genel bütçe pozisyonlarına, ücretleri döner sermaye bütçesinden
karşılanan 4/B sözleşmeli personel, eşinin çalışmakta olduğu il için ilan edilen boş döner
sermaye pozisyonlarına başvuruda bulunacaktır.

6- Sözleşmeli personel, (Ek–1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine de imzalattığı
PBS başvuru formuna ekleyerek, 04 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA)
olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecektir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait değildir.

7- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret
gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik
ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

8- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde
Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun
olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecektir.

10- Başvuruların, Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı PBS üzerinden takip edilecektir.

11- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir.
Sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

657/4B diyetisyenlerin eş durumu tayin kurası için daha fazla bilgiyi BURADA bulabilirsiniz.

 

İlan Metni
Kura Takvimi
Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Ek-2 Form (Eş Durum Belgesi, İller arası görev yeri değişikliği mümkün olmayan bir görevde çalışan kamu personeli için)
Ek-3 Form (Eş Durum Belgesi, Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde çalışan kamu personeli için)
Ek-4 Form (Eş Durum Belgesi, Eşi Sağlık Bakanlığında çalışanlar için)

 

mail-grubu