www.diyetisyenstore.com

2016 YILI 2.DÖNEM KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA
KURASI İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi’ ile ‘657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi’ ve ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi’ gereğince 2016 Yılı 2.Dönem Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında yapılacak olup, ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Genel Esaslar

1.Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Bu kura için unvan ve branşlar birim bazında ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır.

2.Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

3. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

4. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

5. Bu kuraya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile Yardımcı DoçentDoçent veya Profesör olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir.

6. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları ile diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvan ve branşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması gerekmektedir.

7. Gassal kadrosuna başvuru yapacaklar için; halen gassal ve imam-hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az imam hatip lisesi mezunları müracaat edebileceklerdir.

8. 2016 Yılı Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup, yapılan kura sonucu yerleşmiş olan personel ile ücretsiz izinde (askerlik, doğum, vb.) olan personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

9. Aday memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

10. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan münhal kadrolara müracaat edemeyeceklerdir.

Başvuru İşlemleri

1. Adaylar müracaatlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan PBS üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde yapacaklardır.

2. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

3. Müracaat için gerekli belgeler;

a. Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirdikleri (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir) başvuru formunun çıktısı

b. Noter onaylı diploma suretinin aslı veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi suretinin aslı

c. Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin aslı (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren) (Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okul tarafından onaylanmış belge, Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gönderilmeyecektir.)

Yukarıdaki belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

4. Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır.

6. Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sehven kuraya dâhil edilse bile kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2016 YILI 2.DÖNEM KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 14 Aralık 2016 Çarşamba
20 Aralık 2016 Salı
saat 18:00’e kadar
PBS üzerinden başvuruların yapılması
2 26 Aralık 2016 Pazartesi
saat 18:00’e kadar
Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati
3 30 ARALIK 2016 CUMA KURA TARİHİ
(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.)

2016 Yılı 2. Dönem Kurumlar Arası Naklen Atama Kurası Münhal Kadrolar için tıklayınız 

mail-grubu