Selçuk Üniversitesi 4B'li Personel Alımı
Selçuk Üniversitesi 4B'li Personel Alımı
www.diyetisyenstore.com

Selçuk Üniversitesi 4B’li Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek
2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 47 (kırkyedi)
adet sözleşmeli personel alınacaktır

Selçuk Üniversitesi 4B'li Personel Alımı
Selçuk Üniversitesi 4B’li Personel Alımı

Kadrolar içerisinde 1,  Diyetisyen alımı mevcuttur.

Şartları :

  • Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitimi Veren Beslenme Ve Diyetik Bölümlerinden Mezun Olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen
özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A
fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak,
5-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7-Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B)
grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel
durumu bulunmamak,
9.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme
uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

diyetisyen store
diyetisyen store

ÖZEL ŞARTLAR:

1.Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.
2.Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) , Ortaöğretim ve Önlisans mezunlarının 2016 KPSS
(B) sınavına girmiş olması.
3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.

 BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR:

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları
gerekmektedir. (10/10/2018- 24/10/2018 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve
mesai saatleri içerisinde (08:00- 17:00))
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus
cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)
2.Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz
edilecektir.)
3.Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)
4. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) , Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için 2016 KPSS
(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)
5.Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.
6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet
cetveli.(Şartsız ilanlar için SGK Hizmet Dökümüne gerek yoktur.)
7.(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek başvuru
formuna yapıştırılacaktır.)
8.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması
halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen
başvurması halinde başvuru kabul edilecektir.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr
web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not:

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964)
Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik
durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da
beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edileceği hususu önemle duyurulur.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz
http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar
yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde
ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr)
duyurulacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün
içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

mail-grubu