www.diyetisyenstore.com

674 SAYILI KHK İLE ÖYP KAPSAMINDA 33.MADDENİN (A) FIKRASI UYARINCA ATANMIŞ OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN STATÜLERİNİN 50/D MADDESİNDE BELİRTİLEN STATÜYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLEN GENELGE

Bilindiği üzere, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. maddesinde ÖYP kapsamında 33.maddenin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden yeniden 33. Maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanun hükmünde kararnamede bu araştırma görevlilerinden 2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanların üniversitenin talebi üzerine on beş gün içinde üniversitelerine dönmek zorunda oldukları, bu süre içeresinde dönmeyenlerin atamalarının iptal edileceği belirtilmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 07.09.2016 tarihli toplantısında kararın üniversitelerimizde uygulanmasında birliğin sağlanmasını teminen ;

1) Halen lisansüstü eğitime kayıtlı olmayan ÖYP Araştırma Görevlilerinden, yabancı dil barajını geçip lisansüstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimi için Yükseköğretim Kurulundan merkezi yerleştirme bekleyen araştırma görevlilerine Başkanlığımızca lisansüstü eğitim yerleştirmesi yapılmasına,

2) Anılan Kanun Hükmünde Kararname ile statüleri 50/d maddesine dönüştürülen araştırma görevlilerinin atamalarının, söz konusu kanun maddesi uyarınca bir yıllığına yapılabileceğine,

3) Halen bulundukları üniversite dışında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin üniversiteye geri çağrılma işlemleri ÖYP Usul ve Esasları çerçevesinde değerlendirilirken; akademik gerçeklik ve teamüller dikkate alınarak, araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim gördüğü programın faal olup olmadığı, lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliği, teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısı ile bilimsel çalışma yapılabilecek imkanlar, lisansüstü eğitim yapılacak alanın fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde olması halinde ise tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu gibi hususlara özen gösterilmesine,

4) Anılan KHK uyarınca Kadro ile ilişiği kesilen ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilik statülerinin devam etmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

679 sayılı KHK’da yer alan hüküm

Madde 49 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ek Madde 30 – Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine onbeş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir.”

2547 sayılı Kanunun 50/d bendi

d) Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.

Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/610741/

mail-grubu