2019 belge bedelleri
www.diyetisyenstore.com

Sağlık Bakanlığı 2019 Belge Bedelleri Yazısı 

Sayı: 19902653-841.01.01-E.138     12/01/2019
Konu: 2019 Yılı Belge Bedelleri

ACELE VE GÜNLÜDÜR
DAĞITIM YERLERİNE

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ‘nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi uyarınca; 2019 yılı sonuna kadar başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle alakalı olarak 2019 Yılı Belge Bedelleri Bakanlık Makamının 11.01.2019 tarihli ve 123 sayılı Onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalardan alınacak belge bedellerinin Muhasebat Genel Müdürlüğünün 30.03.2017 tarihli ve 7777 sayılı yazısı gereği “Genel Bütçeye gelir kaydedilecek tutarların İstanbul ve İzmir İllerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı” bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması bakımından uygun görülmüştür.

01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait bedellerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

 

Yazının Belge Formu 

2019 BELGE BEDELLERİ

mail-grubu