Diyetisyen Eğitim hizmeti alınacaktır

kartal belediyesi diyetisyen

0
1152
www.diyetisyenstore.com
EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR
KARTAL BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI KISMİ SÜRELİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL GELİŞİM, SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  • İlan Sahibi : KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ
  • İlan Numarası : ILN01744990
  • Şehir : İSTANBUL
  • İlçe : Kartal
  • İlan Türü : İHALE
  • İhale Usulü : 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
  • İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.12.2022 10:00
  • İhale Kayıt No : 2022/1339629

İKN : 2022/1339629

 

1-İdarenin
a) Adı : KARTAL BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 (SATINALMA BİRİMİ) KARTAL/İSTANBUL
c) Telefon ve
faks numarası
: 2162805424 – 2162805503
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2023 YILI KISMİ SÜRELİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL GELİŞİM, SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2023 YILI KISMİ SÜRELİ KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KİŞİSEL GELİŞİM, SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMET ALIMI (HALI DOKUMA, DİYETİSYEN, UZMAN PSİKOLOG V.B ) İLE TOPLAM ( 5.484 SAAT) DERS EĞİTİM HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KARTAL BELEDİYESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.12.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü Satınalma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA TEKNİK ŞARTNAME ESAS ALINACAKTIR

mail-grubu